TCVN 2683:2012 – Đất xây dựng – Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu

Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và bảo quản các mấu đất đá để xác định thành phần, các tính chất vật lí và cơ học dùng làm nền và môi trường phân bố công trình.