CAO ỐC THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ – VĂN PHÒNG CHO THUÊ VÀ CĂN HỘ / COMMERCIAL – SERVICE – OFFICE AND APARMENT

06 hố khoan sâu 120m
02 hố khoan sâu 150m.
Thí nghiệm 9 chỉ tiêu cơ lý: 319 mẫu
– Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông: 03 mẫu
– Thí nghiệm mẫu ba trục CU: 24 mẫu
– Thí nghiệm mãu ba trục UU: 22 mẫu
– Thí nghiệm mẫu nén nở hông Qu: 23 mẫu
– Thí nghiệm nén đàn hồi: 06 mẫu
– Thí nghiệm mẫu cắt cố kết, không thoát nước: 120 mẫu
– Thí nghiệm mẫu cắt cố kết, thoát nước: 14 mẫu
– Thí nghiệm mẫu thấm dọc: 35 mẫu
– Thí nghiệm mẫu thấm ngang: 33 mẫu