TCVN 4447:2012 – Công tác Đất – Thi Công – Nghiệm Thu

TCVN 4447:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4447:1987

Tiêu chuẩn này quy định các điều khoản phải tuân theo khi thi công và nghiệm thu công tác khoan ….