TCVN 8868: 2011 – Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết – không thoát nước và Cố kết – thoát nước

Tiêu chuẩn này quy định trình tự thí nghiệm để xác định sức kháng cắt không cố kết không thoát nước – cố kết không thoát nước – cố kết thoát nước của đất dính trên thiết bị nén ba trục.

Tiêu chuẩn này nằm trong hệ thống của tiêu chuẩn thí nghiệm địa chất công trình phục vụ tính toán thiết kế nền móng công trình

Tải tài liệu