TCVN 9397:2012 – Cọc – Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho cọc móng của công trình xây dựng.

Phương pháp động biến dạng nhỏ được áp dụng để phát hiện khuyết tật trên cọc đơn chế tạo bằng bê tông cốt thép hoặc bằng thép, hạ theo phương thẳng đứng hoặc xiên.

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho cừ ván thép và cho cọc có trên một mối nối và cọc có đường kính tiết diện lớn hơn 1,5 m.

Tiêu chuẩn này không áp dụng để đánh giá sức chịu tải của cọc.