22 TCN 355-06 “Quy trình thí nghiệm cắt cánh hiện trường”

Thí nghiệm cắt cánh hiện trường xác định sức kháng cắt không thoát nước của đất,
được sử dụng cho các loại đất dính mềm yếu, bão hòa nước. Thí nghiệm nghiệm không áp
dụng đối với đất có khả năng thoát nước nhanh (như đất loại cát, đất hòn lớn), đất
trương nở, đất lẫn nhiều mảnh đá, vỏ sò. Trước khi tiến hànhh thí nghiệm cần có những
thông tin về đất tại vị trí thí nghiệm.