TCVN 4419:1987 KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

TCVN 4419:1987KHẢO SÁT CHO XÂY DỰNG -NGUYÊN TẮC CƠ BẢN

Tiêu chuẩn này qui định những yêu cầu chung cho các loại công tác khảo sát trắc địa, địa chất công
trình và khí tượng thủy văn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo nhà, công trình. Khi khảo sát nguồn
cung cấp (dùng nước tưới đất và nước mặt), vật liệu xây dựng, cải tạo thổ nhưỡng, địa thực vật, vệ sinh
phòng bệnh v.v… ngoài việc tuân theo các quy định trong tiêu chuẩn này còn phải thực hiện theo các tiêu
chuẩn và quy phạm khảo sát của các chuyên ngành tương ứng.