Khoan khảo sát địa chất công trình “Nhà Công vụ Sư 370, Quận Tân Bình, TPHCM”