Khoan khảo sát địa chất công trình “Kho vật chứng cục thi hành án dân sự Huyện Thạnh Hóa, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An”