TCVN 4202:2012 – Đất xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm

Tiêu chuẩn quy định các phương pháp thử xác định khối lượng thể tích của đất trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng…