Khoan khảo sát địa chất công trình: Công ty TNHH JIA HSIN – KCN Cầu Tràm – Huyện Cần Đước – Tỉnh Long An