Khoan khảo sát địa chất công trình “Công ty TNHH Elite Long Thành – KCN Lộc An – Huyện Long Thành – Tỉnh Đồng Nai”