Khoan khảo sát địa chất công trình “Nhà Máy Shimmer- KCN Cầu Tràm, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An”

khoan