Khoan khảo sát địa chất công trình: Nhà ở công vụ cảnh sát biển – Vũng Tàu