Chất lượng công trình xây dựng liệu có đảm bảo?

Chất lượng công trình xây dựng liệu có đảm bảo?
Khi nhà thầu thiết kế – giám sát thi công là một. Chất lượng công trình xây dựng liệu có đảm bảo? Luật Đấu thầu đã có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2014 và cũng kể từ ngày 15-8-2014 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26-6-2014 của Chính phủ về quy...